klub
členské osobné čísla
plemená v bks
chov
výstavy
klubové šampionáty
podmienky udelenia titulov
Junioršampióni BKS
Šampióni BKS
Grandšampióni BKS
klubové súťaže
top pes, sučka a CHS roka
archív výsledkov
pravidlá súťaže
bodové tabuľky
top člen BKS
ostatné...
logo

počet návštev

 

 
(c) by bks

ZÁPISNICE Z ČLENSKÝCH A VÝBOROVÝCH ZASADANÍ

Zápisnica z členskej schôdze klubu zo dňa 25.2.2018
***
Zápisnica z výborovej schôdze klubu zo dňa 10.9.2016
***
Zápisnica z členskej schôdze vo Svätom Jure zo dňa 19.3.2016
***
Zápisnica z Výborovej schôdze v moste pri BA zo dňa 26.9.2015
***
Zápisnica z Výborovej schôdze vo Svätom Jure zo dňa 12.4.2014
***
Zápisnica z Členskej schôdze vo Svätom Jure zo dňa 12.4.2014
Prezenčná listina z Členskej schôdze vo Svätom Jure zo dňa 12.4.2014
***
Zápisnica z Členskej schôdze vo Svätom Jure zo dňa 20.4.2013
***
Zápisnica z mimoriadnej výborovej schôdze konanej dňa 17.11.2012 v Košiciach
 1. Otvorenie výborovej schôdze (diskusiu viedla Patrícia Danková). Dôvod mimoriadnej výborovej schôdze- M. Starovská sa z osobných dôvodov vzdala funkcie predsedu BKS a za svojho zástupcu menovala N. Špesovú, ktorá bude túto funkciu zastupovať až do najbližšej voľby nového predsedu BKS.
 2. Privítanie členov výboru:  prítomní- P. Danková- poradca chovu, N. Špesová- predseda a tajomník klubu, D. Gamčík- člen revíznej komisie, V. Plavinová – výstavný referent (prítomná cez konferenčný hovor)
 3.  Návrh na diskusiu ohľadom Modranskej keramiky- E. Spišiaková nedodala návrh, poverená je V. Plavinová, ktorá má zistiť ponuky od p. Ďureje (západné Slovensko), na východnom Slovensku poverená p. Danková zistiť ponuku na Pozdišovskú keramiku od p. Bugošovej.
 4. Návrh a) jarná výstava Sv. Jur- riaditeľ výstavy V. Plavinová- výstavu zabezpečuje a vybavuje V. Plavinová, treba kontaktovať rozhodkyňu Danielu Klein (Rumunsko), ak nebude možné zaistíme iného špecialitu (Bilianu Nicolic- z Chorvátska).

Jesenná výstava Kamenný Mlyn- riaditeľ výstavy V. Plavinová- zabezpečuje a vybavuje P. Danková

 1. Návrh b) počas diskusie bola navrhnutá zmena pre zástupcu plemena BICHON a Poil Frisé-

Pôvodný zástupca plemena bola M. Starovská- výbor BKS zvolil P. Dankovú (za 4 čl./proti 0)

 1. Návrh c) zmena na pozícii v revíznej komisii- D. Balková zbavená pozície predsedu, miesto nej návrhnutý výborom D. Gamčík, D. Balková zostáva členom revíznej komisii. Doplnenie kontaktu a adresy nového predsedu revíznej komisii na stránku klubu. Hlasovanie za 4 čl./ proti 0čl.
 2. Návrh d) zavedenie poplatku za udelenie výnimky, výška poplatku za udelenie výnimky určuje členská schôdza t.j. 20 eur, pridelený kód za výnimku je č. 7000
 3. Návrh e) mimoriadna voľba nového predsedu klubu: navrhnuté osoby na obsadenie pozície predsedu: N. Špesová a P. Danková, viac hlasov dostala P. Danková, týmto sa stala novým predsedom BKS, N. Špesová zaujala pozíciu podpredsedu BKS. Hlasovanie  za 4 čl./proti 0 členov.
 4. Návrh f) termín pre jarnú výstavu Sv. Jur 2013 je 13.-14.4.2013 alebo 20.-21.4.2013- potrebné dohodnú a kontaktovať rozhodcov vopred. 

Termín pre jesennú výstavu 7.-8.9.2013- zabezpečuje p. Danková, vybavuje V. Plavinová (kontakt pre jesennú výstavu p. Gašparová).

 1. Návrh g) diskusia a navrhnutie pre dvoch rozhodcov kvôli možnosti rozšíriť si špecializáciu  pre plemená 9. skupiny. Navrhnutí: D. Kuriš- rozhodca pre málopočetné plemená a naháče, druhý rozhodca- poradca chovu pre maltezákov .....
 2. Návrh h) predbežný finančný plán pre rok 2013 a aktuálny stav úctu

Predbežný plán na výstavnú sezónu na rok 2013:

 1. Poháre  210 eur / 1 výstava
 2. Rozhodca 35 eur (jedno posudzovanie)
 3. Externý disk  100 eur
 4. Pre všetkých členov hrnčeky s logom klubu
 5. Obrus s logom klubu 2 kusy 100 eur
 6. Plagát s logom klubu 150 eur
 7. Kartičky a diplomy 30 eur
 8. Prenájom priestorov (Sv. Jur, pre organizovanie výstavy) 500 eur
 9. Stojany pre víťazov 1,2,3 a BOB
 10. Oporné tyčky pre ohradenie kruhu na výstave vo vonkajších priestoroch s možnosťou upevnenia pásky (zelená farba).  
 1. Ukončenie mimoriadnej schôdze a poďakovanie členom výboru za účasť.

Zápisnicu vyhotovila dňa 26.11.2012 Natália Špesová (tajomníčka klubu)

Zápisnicu podpísali: Danková Patrícia a Špesová Natália

***

Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 21.4.2012 v Horskom hoteli Eva - Svätý Jur
 • Členskú schôdzu otvorila a členov klubu privítala poradkyňa chovu, pani MVDr. Patrícia Danková, ktorá aj naďalej viedla diskusiu.
 • Privítanie domácich aj zahraničných členov klubu (v počte- 16). Prítommní: MVDr. Danková Patrícia, Danková Tatiana, Ďuriančík Mário, Gamčík Dušan, Gamčíková Miluše, Harsanyiová Anna, Chabrečková Zuzana, Kapráliková Lenka, Léczesová Hermína, Plavinová Valéria, Spišiaková Eleonóra, Starovská Mária, Špesová Natália, Tomašovská Rudolfa, Trostl Magdalena, Vágnerová Ľubica
 • Poďakovanie sponzorovi Klubovej výstavy Happy Dog,  
 • Oboznámenie členov s zrealizovaným dlhodobejším plánom novej „tradície putovného pohára“ na klubovej výstave. Putovný pohár získa vždy celkový víťaz  Klubovej výstavy, ktorý však bude povinný ho vrátiť nasledujúci rok pri konaní ďalšej Klubovej výstavy novému víťazovi KV.
 • Klubový šampión – Členská rada prerokovala úpravu podmienok pre zadávanie titulu Klubový šampión, navrhnuté nové podmienky- 4x CC z klubových výstav, pričom pre získanie tohto titulu budú potrebné tituly CC z minimálne 2 výstavných sezón.

Hlasovanie: súhlasí - 16 členov, nesúhlasí – 0 členov, zdržalo sa – 0 členov.
Rovnako bol podaný návrh na udeľovanie Klubového šampióna mladých. Návrh na podmienky získania tohto titulu by boli získať 3 x JrCC na klubových výstavách, prípadne jedného klubového JrCC nahradiť jedným CC z klubovej výstavy z triedy strednej.
Hlasovanie: súhlasí - 16 členov, nesúhlasí – 0 členov, zdržalo sa – 0 členov.
Návrh na diskusiu ohľadom Modranskej keramiky a pohárov- (pokálov) za Klubového šampióna. Riešenie otázky, či by Klubový šampión mal naďalej dostávať ako ocenenie pohár z modranskej keramiky, ako tomu bolo v BKS doteraz, alebo či klub vymení tieto za klasické trofejové pokály. Výbor klubu poznamenal, že finančne je to približne rovnaká položka.

Hlasovanie: keramika- 8 členov, pokály- 5 členov, zdržal sa- 1,
V dôsledku výsledkov hlasovania bola poverená prítomná p. Spišiaková zabezpečením Modranskej keramiky v hodnote približne 10- 15 eur / kus.
Nový návrh: termín  jar 2013- p. Danková zabezpečí kontakt, pre tých ktorí chcú, bude zabezpečený pokál miesto Modranskej keramiky, len to budú musieť nahlásiť dopredu poverenej osobe. Hlasovanie:             za / 12 členov.
Hlasovanie: súhlasí - 12 členov, nesúhlasí – 0 členov, zdržalo sa – 4 členov.

 • Špeciálna výstava BKS 2012 – výstavná referentka oboznámila členov s plánom organizovať túto dvojdňovú akciu na Kamennom Mlyne v Plaveckom Štvrtku, nakoľko v požadovanom termíne okolo 15.9.2012 tu má výstavu aj klub Pudlov, takže by bolo možné spojiť náklady na posudzovateľov. Navrhovaní posudzovatelia sú:

p. Sarkózy, HU (sobota) – delenie financií s Pudlami
p. L.Voláriková, SR (nedeľa)


Klubová výstava BKS 2013 - usporiadanie jarnej výstavy opäť v horskom hoteli Eva, pokiaľ sa nenájdu iné priestory na usporiadanie klubovej výstavy. Termín KV by bol 2 týždne po Veľkej noci, čiže opäť v Apríli ako tento rok. Výstava by bola dvojdňová, pričom v sobotu by sa zadával Klubový čakateľ – titul CC a v nedeľu by bola výstava so zadávaním CAC a odovzdávaním putovného pohára. Predbežný návrh posudzovateľov pre túto dvojdňovú výstavu – B. Nikolič (Hr) a D. Klein (Ro).

Ďalším návrhom na posudzovateľov na rok 2013 je:
p. Danková- špeciálna výstava
p. Klierová (jesenná výstava 2013)
p. Králová
p. Vojteková ( rozhodca na špeciálnu výstavu na jeseň 2013)
Tento návrh je však ešte možné zmeniť, podľa vyťaženosti spomenutých posudzovateľov.

Hlasovanie: súhlasí - 16 členov, nesúhlasí – 0 členov, zdržalo sa – 0 členov.

 • Na Členskej schôdzi bol podaný návrh usporiadania 4 výstavy v roku - 2x klubová (dvojdňová) a 2x špeciálna výstava (dvojdňová).

Hlasovanie: súhlasí - 15 členov, nesúhlasí – 0 členov, zdržalo sa – 1 členov.

 • Návrh zmeny funkcie člena výboru. Súčasný výbor klubu sa skladá z:

 predsedkyňa  klubu - Mária Starovská,
výstavná referentka a tajomníčka klubu - Valéria Plavinová,
ekonómka klubu: Otília Janečeková,
poradca chovu: Patrícia Danková MVDr.
Počas diskusie bola navrhnutá zmena pre personálne obsadenie pozície tajomníka klubu, zvolená bola Natália Špesová Mgr., všetci  prítomní členovia klubu. Dôvod na zmenu je veľká vyťaženosť slečny Valérie Plavinovej dvoma funkciami vyžadujúcimi veľa administratívnej práce.
Hlasovanie: súhlasí - 16 členov, nesúhlasí – 0 členov, zdržalo sa – 0 členov.

 • Návrh na zostavenie chovateľskej komisie, ktorú by tvorili z konzultanti pre jednotlivé plemená. Úloha pre chovateľskú komisiu je navrhovať a sledovať zdravotný stav daného plemena, činnosť chovov pre dané plemená v zahraničí, byť vždy nápomocný pri rozširovaní chovu daného plemena u nás.

Chovateľská komisia :
Bichon Frisé – Danková Patrícia
Bolonský psík - Valéria Pašeková
Havanský psík - Hermína Léczesová
Coton de touleár- Rudolfa Tomašovskaá
Levíček- Valéria Plavinová
Bolonka cvetna- Bianka Kamenická
Hlasovanie: súhlasí - 16 členov, nesúhlasí – 0 členov, zdržalo sa – 0 členov.

Zmeny v stanovách Bichon klub Slovensko

 • zmena výšky členského ročného poplatku z 15 eur na 20 eur
 • schválenie nákupu čítačky čipov, externého disku na dokumentáciu fotiek, web stránky a iných dokumentov,  putovný pohár  v hodnote 300 eur, technický koberec a výstavné tabuľky
 •  obrus s logom klubu pod výstavné trofeje a na prezentáciu klubu

Hlasovanie:

 • čítačka čipov  súhlasí - 16 členov, nesúhlasí – 0 členov, zdržalo sa – 0 členov.
 • hard-disk na zálohovanie dokumentov a fotiek súhlasí - 16 členov, nesúhlasí – 0 členov, zdržalo sa – 0 členov.
 • koberec (sl. Plavinová a p. Vágnerová majú zaistiť informácie o koberci o rozmeroch 4x(8x8) 1,5 m, súhlasí - 16 členov, nesúhlasí – 0 členov, zdržalo sa – 0 členov.

Zmeny v stanovách:

 • výška členského poplatku sa mení z 15 na 20 eur
 • zmena adresy klubu sa mení na novozvoleného predsedu klubu, sídlo- aktuálna adresa novozvoleného predsedu klubu
 • členská schôdza sa bude konať každý rok
 • volenie výboru sa bude konať raz za 4 roky na členskej schôdzi
 • priama voľba členov výboru - výbor si zvolí funkcie vo výbore a dohodne sa na jednotlivých funkciách členov výboru. Členovia výboru si delia jednotlivé funkcie medzi sebou. (tzn. ČS zvolí len členov do výboru, výbor si rozdelí funkcie sám)
 • Nároky na náklady (napr. cestovné) sa uplatňujú, iba ak sú spojené s činnosťou vo výbore BKS.
 • cestovné náklady sa budú preplácať nie paušálnou čiastkou zo zákona- amortizácia auta, ale vzorcom  priemerná spotreba na 100 km x cena benzínu.

Hlasovanie: súhlasí - 16 členov, nesúhlasí – 0 členov, zdržalo sa – 0 členov.

 • Zmeny v pravidlách súťaže TOP PES a TOP SUČKA:

Z dôvodu toho, že medzi umiestnenými jedincami za rok 2011 vznikli veľké neporovnateľné rozdiely, ktoré narúšali objektívny dojem súťaže, rozhodol sa výbor predniesť návrh úprav pravidiel tak, aby sa súťaž zobjektívnila pre viacerých uchádzačov nasledovne:

 • Hodnotilo by sa len 10 výstav pre každého jedinca (dôvodom je fakt, že nemožno objektívne porovnávať jedinca s 30 výstavami a jedinca s 5 výstavami, hoci by ten s 5 mal lepšie výsledky...)
 • Zaviedol by sa zoznam povinných výstav, z ktorého by si majiteľ psa vybral stanovený počet a tieto by so svojim psom absolvoval (dôvodom tohto návrhu je podmienenosť konkurencie v kruhoch – je ľahké zahlásiť psa, keď nikdy nemal konkurenciu a má na svojom konte veľa ocenení BOB...)
 • Medzi povinné výstavy by boli zaradené výstavy klubové, medzinárodné Slovenské a medzinárodné výstavy zo zahraničia (dôvodom je fakt, že titul TOP PES KLUBU by mal získať pes klubovo aktívny, viditeľný na Slovensku aj v zahraničí...) – predbežný návrh na povinné výstavy je 2 klubové akcie, 1 zo zahraničia a 2 zo Slovenska (klubová, špeciálna...), pričom výbor klubu by vypísal dopredu aspoň 3 klubové akcie, 3 zahraničné akcie a 5 slovenských akcií a z tých by si potom členovia vyberali...
 • hodnotenie bude prihliadať na konkurenciu v bodovaní, ak hodnotený pes v súťaži TOP PES alebo TOP SUČKA bude mať konkurenciu pridávali by sa + body za určitý počet psov v konkurencii v danej triede.
 • Zo súťaže by sa vylúčili body za ocenenie BIG, BIS z MVP, NVP, WDS, OVP, nakoľko ide o titul viac – menej náhodný. Môžu ostať body za BIS z KV a ŠV BKS. Nehodnotila by sa ani trieda čestná, nakoľko táto nie je na žiadnej výstave súťažná.

zhrnutie: spolu by bolo  hodnotených 10 výstav, 5 je povinne voliteľných a 5 je ľubovoľných, pričom minimálne jedna povinne voliteľná výstava musí byť klubová. Nehodnotili by sa BIG a BIS
Hlasovanie: súhlasí - 16 členov, nesúhlasí – 0 členov, zdržalo sa – 0 členov.

 • Výzva pre všetkých členov klubu - výsledky z výstav zasielať na mail Admina (Vanda Plavinová)
 • Poďakovanie všetkým členov klubu za účasť na členskej schôdzi. 

Zápis vyhotovila dňa 21.4.2012 Natália Špesová (tajomníčka klubu)
Zápisnicu podpísali: Mária Starovská - predsedníčka a Natália Špesová - tajomníčka

................................................                                                          .....................................................
Predsedkyňa klubu                                                                                   Tajomníčka klubu

***

Správa o hospodárení klubu za prvý štvrťrok 2012

Spolu za obdobie 01-03 /2012
prijem 2101.53
vydaj 1692.78

Hospodársky výsledok je za toto obdobie 408.75 Eur

podrobný rozpis vypracovala ekonómka klubu, pani Otília Janečeková:

PRÍJMY KLUBU bonitácia 328,- EUR  
  poplatky za šteniatka 45,- EUR  
  členské a zápisné 585,- EUR  
  klubová výstava 2012 + slávnostný večer BKS 1152,53 EUR  
  PRÍJMY SPOLU 2101,53 EUR  
       
VÝDAJE KLUBU KV 2012 - poháre 443,13 EUR  
  Web - doména 71,28 EUR  
  KV 2012 - priestory 635,- EUR  
  Členské známky z SKJ 110,- EUR  
  Web - odmena pre admina 240,- EUR  
  VÝDAJE SPOLU 1692.78  
Výbor klubu konštatuje, že klub BKS je v tomto období aj napriek naozaj honosne pripravovanej klubovej výstave "plusový". Veríme, že členovia budú aj vďaka priaznivo vyzerajúcemu hospodáreniu klubu s novým výborom spokojní.

***

Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 19.11.2011 v Nitre o 14:00 hod

Vedenie klubu-
predsedkyňa klubu : Eva SCHVARZOVÁ- ospravedlnená
tajomníčka klubu : Ing. Dagmar SZOTÁKOVÁ- prítomná
ekonómka klubu : Ing. Bianka KAMENICKÁ- ospravedlnená
poradkyňa chovu : MVDr. Patrícia DANKOVÁ- prítomná - poverená vedením mimoriadnej členskej schôdze
výstavná referentka pre klubové výstavy : Ing. Zuzana KRIŠANDOVÁ- prítomná
výstavná referentka pre špeciálne výstavy : Mgr. Valéria PLAVINOVÁ- prítomná- poverená zapisovaním na mimoriadnej členskej schôdzi
predseda revíznej komisie : Mgr. Drahomíra BALKOVÁ- ospravedlnená
revízna komisia : MVDr. Zuzana CIGÁNIKOVÁ- ospravedlnená
.

Program schôdze: 1. Otvorenie
2. Predloženie hospodárenia klubu
3. Predloženie revíznej správy od p. Balkovej
4. Prípadné vyjadrenie / nevyjadrenie dôvery výboru,
5.  návhr nového výboru
6. Diskusia
7. Rôzne
8. Uznesenie

1.
Poradkyňa chovu pani Patricia Danková otvorila mimoriadnu členskú schôdzu, informovala prítomných, prečo sa uskutočnila v nezvyčajnom termíne a na tomto mieste. Celá situácia vznikla predovšetkým po viacerých reakciách členov klubu a na dôrazné upozornenie pani Miluše Gamčíkovej o možnom nehospodárnom jednaní výboru klubu. Na základe tohto upozornenia sa výbor klubu rozhodol zvolať mimoriadnu schôdzu, na ktorú boli všetci členovia písomne pozvaní.
2.
Nakoľko pani Eva Schvarcová nebola prítomná, nebolo predložené hospodárenie klubu.
Pani Danková oznámila členom klubu, že predsedkyňa klubu pani Eva Schvarczová sa  nemôže kvôli pracovnej zaneprázdnenosti a pobyte v zahraničí zúčastniť tejto schôdze, vzdáva sa svojej funkcie a zároveň vystupuje z výboru klubu. 
3.
Nakoľko pani Balková bola neprítomná, nebola predložená revízna správa.

-Pani Danková oznámila, že pani Kamenická sa takisto vzdáva svojej funkcie ekonómky klubu a svojho členstva vo výbore.
-Pani Danková oznámila, že za výbor sa zišli 2/3 výboru: Danková, Plavinová, Szotáková, Krišandová, čím splnili podmienku stanov na zvolanie mimoriadnej schôdze a je platná. 

4.
-Členom boli rozdané hlasovacie lístky, na ktorom mali vyjadriť svoju dôveru/nedôveru výboru klubu. Nedôveru výboru klubu vyjadrilo 15 členov, 3 sa zdržali hlasovania. Nakoľko výboru klubu bola vyjadrená nedôvera, bol ku dňu 19.11.2011 odvolaný.
-Odvolaním výboru vznikla potreba voľby členov do nového výboru a do revíznej komisie, aby bol klub schopný plniť svoju funkciu.
5.
-Pani Danková podala návrh na predsedu klubu :
pani Máriu Starovskú a Hermínu Léczešovú.
Takisto predložila návrh, že za každé plemeno by mal byť vo výbore jeden člen, ktorý by mal právo rozhodovať za jednotlivé plemená. Navrhnutí boli:

 • Havanský psík – pani Léczešová
 • Cotton de tuleár – slečna Chromá
 • Bichon frisé – pani Starovská
 • Boloňský psík – pani Pašeková

-Pani Danková navrhla nepárny počet členov do revíznej komisie i do výboru, aby nedochádzalo k tomu, že sa výbor nie je schopný dohodnúť pri rovnakom počte hlasov.
Slečna Eleonóra Spišiaková navrhla do revíznej komisie pani Ing. Nadeždu Kuntovú. (Za: 17, Proti: 0, Zdržal sa: 1).
Pani Kuntová na základe hlasovania súhlasila so svojím menovaním do revíznej komisie.
Pani Starovská navrhla do revíznej komisie ďalšieho člena, pána Ďuriančika, ktorý bol členmi jednohlasne schválený (Za: 17, Proti: 0, Zdržal sa: 1).
Tretím členom revíznej komisie sa na základe hlasovania stal Dušan Gamčík (Za: 17, Proti: 0, Zdržal sa: 1).
Posledným členom revíznej komisie a zároveň jej predsedkyňou sa stala pani Drahomíra Balková (Za: 12, Proti: 2, Zdržal sa: 4).
6.
Ďalším bodom bolo predstavenie možných predsedov klubu. Ako prvá sa prezentovala pani Mária Starovská, ktorá predstavila členom svoje dlhoročné skúsenosti v chove bišónikov. Ďalšou pani Dankovou navrhovanou predsedkyňou bola pani Hermína Léczešová, ktorá následne takisto predstavila svoju chovateľskú činnosť. Pani Léczešová sa dlhé roky úspešne venuje chovu havanských psíkov. Slečna Valéria Plavinová navrhla za predsedkyňu pani Patríciu Dankovú, nakoľko sa podľa jej slov najviac zaslúžila o chod a fungovanie nášho klubu a jeho osud jej nie je ľahostajný. Pani Danková sa poďakovala za dôveru, ale odmietla sa uchádzať o post predsedkyne klubu najmä z časových dôvodov. Po predstavení sa pani Starovskej a Léczešovej vznikol priestor pre diskusiu a prípadné otázky členov. Slečna Spišiaková vyzvala obe, aby predstavili svoju víziu do budúcnosti, čo by mal podľa nich predseda robiť. Takisto padol návrh, aby sa vytvorila funkcia podpredsedu, ktorého by predseda mohol poveriť činnosťou v prípade svojej neprítomnosti. Bol by volený výborom.

Na hlasovacích lístkoch prebehlo hlasovanie za predsedu klubu. Boli navrhnuté 2 kandidátky:

p. Hermína Léczešová, Za: 3, Proti: 12, Zdržal sa: 3
p. Mária Starovská, Za: 12, Proti: 3, Zdržal sa: 3
Na základe hlasovania sa predsedkyňou klubu stáva Mária Starovská.
-Pani Danková navrhla do výboru klubu členov v nasledovnom zložení:

 • Valéria Plavinová – výstavný referent a tajomník klubu
 • Otília Janečeková – ekonóm a pokladník klubu
 • Patricia Danková – poradca chovu
 • Hermína Léczešová – člen za plemeno havanský psík
 • Zenóbia Chromá – člen za plemeno Coton de Tulear
 • Mária Starovská – člen za plemeno Bichon Frisé
 • Valéria Pašeková – člen za plemeno boloňský psík

Členská schôdza jednohlasne schválila zloženie výboru navrhovaný pani Dankovou (Za:18, Proti: 0, Zdržal sa: 0).
7.
Pani Danková predstavila návrh na konanie budúcoročnej klubovej a špeciálnej výstavy. Výstavy by sa mohli konať v spolupráci s inými klubmi chovajúcimi spoločenské plemená, kde by sme sa mohli spolupodieľať na nákladoch na výstavu, čo sa týka odmien pre rozhodcov i nákladov spojených s organizáciou výstavy. Miestom by bol Kamenný mlyn, kde sa každoročne organizuje množstvo klubových výstav. Členská schôdza odsúhlasila konanie budúcoročnej 2-dňovej klubovej a špeciálnej výstavy na Kamennom mlyne (Za: 16, Proti: 0, Zdržal sa: 2).

Pani Miluše Gamčíková sa dotazovala, kde sú peniaze klubu, kedy sa odovzdajú pečiatky klubu a všetka dokumentácia od bývalých členov výboru do rúk novej predsedkyne klubu. Členovia sa jednohlasne zhodli, že pani Schvarczová musí k dnešnému dňu odovzdať všetky veci týkajúce sa klubu, najmä účet. Od dnešného dňa nesmie manipulovať s klubovým účtom. Pani Schvarzová bude o tomto písomne vyzrozumená do 14 dní od konania
-Členovia sa ďalej zhodli na tom, že zápisnice zo schôdzí, hospodárenie klubu a pod. musia byť vždy zverejnené na klubovej stránke, aby boli informácie dostupné pre všetkých členov klubu. Poveruje výbor klubu vypracovaním návrhu úprav stanov, ktoré budú predložené na schválenie členom na najbližšej členskej schôdzi.

Pani Danková predstavila členom návrh pôsobenia výboru:

 • Výbor by sa mal schádzať 3-4x do roka, najlepšie popri výstavách
 • Pokiaľ člen výboru nepríde na schôdzu viackrát, padne mu mandát
 • Príprava finančného a pracovného plánu vždy na rok dopredu
 • Na klubových výstavách by malo byť viditeľné logo klubu

Členská schôdza:
Berie na vedomie:
Odstúpenie Evy Schvarzovej z funkcie predsedkyne  klubu.
Odstúpenie  Ing. Bianky Kamenickej z funkcie ekonómky klubu

Schvaľuje:
Nový výbor v zložení:
Mária Starovská – predsedkyňa,
Valéria Plavinová – výstavný referent a tajomník klubu,
Otília Janečeková – ekonóm a pokladník klubu,
Patricia Danková – poradca chovu,
Hermína Léczešová – člen za plemeno havanský psík,
Zenóbia Chromá – člen za plemeno Coton de Tulear,
Mária Starovská – člen za plemeno Bichon Frisé,
Valéria Pašeková – člen za plemeno boloňský psík.
Revíznu komisiu v zložení: Ing. Nadežda Kuntová, Mário Ďuriančik, Dušan Gamčík, a za predsedkyňu komisie Máriu Balkovú.

Konanie 2-dňovej špeciálnej a klubovej výstavy v roku 2012 na Kamennom mlyne.
Ukladá výboru klubu:

 • Zabezpečiť informovanie členskej základne o činnosti klubu, klubových akciách a navrhovaných zmenách stanov na klubovej stránke
 • Po dodaní zverejniť správu dozornej rady a ekonómky na klubovej stránke
 • Písomne vyžiadať klubovú dokumentáciu od bývalých členov výboru, predsedkyne Evy Schvarzovej, tajomníčky Dagmar Szotákovej a  ekonómky Bianky Kamenickej k rukám novej predsedkyne Márii Starovskej.

8.
Uznesenie
Členská schôdza konštatovala , že je uznášania schopná , tým ,že sa zúčastnilo 18 členov z celkového počtu  52 členov klubu, čo predstavuje 34,62%.
Uznesenie členskej schôdze BKS konanej dňa 19.11.2011  v Nitre bolo prijaté (Za: 16, Proti: 0, Zdržal sa:2).

Zápis vyhotovil dňa 19.11. 2011 Valéria Plavinová

***

Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 23.7.2011 na Ranči Šugov

1. Privítanie členov klubu / v počte 21- podľa prezenčnej listiny/.
2. Poďakovanie sa sponzorom klubu firme Barking- p.Róbertovi Sejakovi, p.Dušanovi Gamčíkovi za navrhnuté sponzorstvo a p. MVDr.Patrícii Dankovej za odporúčanie miesta na
konanie výstavy/ skutočne krásne a priestranné/.
3. Prerokovanie a odovzdanie zoznamu členov p. Janečekovej, aby mohla každému členovi vytvoriť vlastný VS do konca roku a tým skvalitniť a zjednodušiť prácu ekonómke./- splnené
4. Vyzvanie členov na zasielanie dokladov o zaplatení tajomníčke klubu p. Szotákovej.
5. Prerokovanie návrhu 2- dňovej výstavy BKS na budúci rok, spojenej s bonitáciou a prípadnými odbornými prednáškami z oboru chovateľstva a kynólogie. Členovia môžu prípadne navrhnúť aj iné miesto na výstavu, ako je odsúhlasený a odskúšaný Ranč Šugov- možná zmena.
6. Prejednanie a upozornenie členov na včasné platby členského a platieb za výstavy.
7. Umiestnenie Správ o hospodárení na klubovú stránku do konca januára 2012.
8. Fotky z KV a ŠKV konanej 23.7.2011 – Ranč Šugov zverejniť na klubovej stránke BKS- čím skôr. /boli zaslané hneď po výstave- avšak vyskytol sa technický problém, ktorý sa rieši / a fotky budú zverejnené.
9. Poďakovanie členom klubu za príspevky a účasť .

Ranč Šugov:
23,7.2011
Ing. Dagmar Szotáková

tajomníčka BKS